فاطمیه ۱۴۳۴

شب دوم:

سخنرانی ( ۱۶ فروردین ۹۲)

مداحی و توسل (۱۶ فروردین ۹۲)

شب سوم:

حدیث کساء (۱۷ فروردین ۹۲)

سخنرانی ( ۱۷ فروردین ۹۲)

مداحی و توسل (۱۷ فروردین ۹۲)

شب چهارم:

حدیث کساء (۱۸ فروردین ۹۲)

سخنرانی ( ۱۸ فروردین ۹۲)

مداحی و توسل (۱۸ فروردین ۹۲)

شب پنجم:

حدیث کساء (۱۹ فروردین ۹۲) 

سخنرانی ( ۱۹ فروردین ۹۲)

مداحی و توسل (۱۹ فروردین ۹۲)